ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия се прилагат за всички групови и индивидуални обучения и консултации,
предлагани и провеждани от „Терапорт“ ООД, ЕИК 204839261 (наричан за краткост „Организатор“).
A. УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
I. Заявяване на участие
1. Участие в групови обучения се заявява посредством попълване и изпращане на Форма за
записване в съответното обучение на сайта https://naukazahorata.com/ (наричан за краткост
„Сайт“).
2. Запитвания за индивидуални обучения и консултации се правят посредством Формите за
контакти и запитвания, посочени на Сайта. Организаторът предоставя на посочената от
заинтересованите лица електронната поща (e-mail) информация за:
a) темите на индивидуалните обучения и/или консултации, предмет на запитване;
b) преподавателите, провеждащи индивидуалните обучения, предмет на запитване;
c) учебните разписания на индивидуалните обучения, предмет на запитване;
d) датите и местата, на провеждане на индивидуалните обучения и/или консултации,
предмет на запитване;
e) цени и предплатените ценови и промоционални пакети включващи предоставяната услуга
3. Участниците заплащат авансово целия размер на цената за обучението или консултацията, не
по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни от издаването от Организатора на проформа
фактура.
4. Всички банкови такси и такси за превалутиране се поемат от участниците. В случай че по
сметката на Организатора постъпи плащане, непокриващо целия размер на цената за
обучение/консултация, Организаторът има правата по т. 10 и 11 тук по-долу.
5. В случай на възстановяване на сума от Организатора на участник по каквато и да е причина и на
каквото и да е основание, всички банкови такси и такси за превалутиране се поемат от
участника.
6. За обучения, заявени от дружества (напр. Корпоративни обучения), дружеството-заявител
заплаща авансово целия размер на цената за обучението или консултацията в срок от 14
(четиринадесет) работни дни от издаването от Организатора на проформа фактура, но във
всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни преди началната дата на
обучението.
7. Ако участник в обучение или консултация желае да му бъде издадена фактура за юридическо
лице, същият следва да изпрати необходимата информация за юридическото лице на email:
[email protected] не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни от издаването на
проформа фактурата. Данъчните фактури се предават лично на представител на юридическите
лица в деня на връчване на удостоверенията за завършено обучение.
8. Осъществяването на плащане от участника по издадената от Организатора проформа
фактура се приема за волеизявление от участника за встъпване в договорно правоотношение
с Организатора. Договорните правоотношения между Организатора и участник се уреждат от
разпоредбите на тези Общи условия и приложимото законодателство на Република
България. По отношение на участник, приел Общите условия по описания в изр. първо на
настоящата точка начин, последните се прилагат и за всички последващи правоотношения
между последния и Организатора с предмет обучения и консултации, независимо дали за
тях е била издадена проформа фактура.
9. Запазване на място, гарантиращо участие в съответното обучение/консултация, се извършва
чрез превеждане на целия размер на цената за обучение/консултация по банковата сметка на
Организатора, посочена на Сайта или в съответната заявка или проформа фактура.
10. Организаторът не запазва места на лица преди целия размер на цената за съответното
обучение/консултация да е постъпила по банковата сметка на Организатора, по която е следва
да се преведе. Ако към момента на постъпване на сумата не са останали свободни места за
заявените от заявителя дати, заявителят може да изиска от Организатора да му запази място в
следващото обучение/консултация на същата тема, за което има свободни места, или да се
откаже от обучението/консултацията, при което Организаторът му възстановява заплатената
сума в разумен срок.
II. Правила за вътрешния ред при провеждането на обученията
11. Участниците в публични обучения/консултации, организирани и провеждани от Организатора,
следва да бъдат на мястото на провеждането им не по-късно от 10 (десет) минути преди
обявения начален час. Организаторът си запазва правото по своя преценка да не допусне до
участие в публично обучение/консултация лице, което не е спазило изискването по
предходното изречение или да го допусне по начин и ред, определени от Организатора.
12. Непълнолетни лица се допускат до обучения/консултации след представяне на писмено
съгласие от родител или настойник.
13. Искания за заверка на командировъчни заповеди се правят на място в съответния ден.
Организаторът си запазва правото по своя преценка да откаже да завери командировъчни
заповеди за предходни дати.
14. Организаторът определя датите на провеждане, както и началният и крайният час на всяко
обучение/консултация. Информацията по предходното изречение се свежда до знанието на
участника посредством (i) предварително изпращане на всеки участник на посочения от
последния e-mail, или (ii) включването й в описанието на съответното обучение/консултация на
Сайта, или (iii) включването й като опция в съответната контактна форма/форма за записване.
15. Забранено е използването на мобилни телефони по време на занятия в залата за обучение и в
прилежащите помещения. Мобилните телефони и другите устройства със звукова сигнализация
задължително са с изключен звук по време на обученията/консултациите.
16. В помещенията на Организатора е забранено тютюнопушенето и консумацията на храна и
алкохол.
Участниците носят пълна отговорност за съхранението на своето имущество в помещенията на
Организатора. Организаторът не носи отговорност за имущество на участник, повредено или
откраднато в неговите помещения.
18. Когато обучение/консултация се провежда в помещение на Организатора, участниците са
длъжни да съблюдават всички и всякакви правила и регулации на сградата през цялото време,
през което са там.
19. Участниците са длъжни да се придържат към рамките, материята и процеса на
обучението/консултацията и да се отнасят уважително към личността, достойнството,
мнението, личните убеждения и вярвания на преподавателя и другите участници като не
нарушават добрия тон на комуникация.
20. В рамките на обученията не се засягат и не се дискутират религиозни теми, а сексуални теми се
засягат и се дискутират единствено на обучения на тема сексуален тормоз на работното място.
21. Организаторът не осигурява места за паркинг на автомобилите на участниците в
обученията/консултациите. Участниците носят пълна отговорност къде паркират своите
автомобили.
22. Когато обучение/консултация се провежда в помещение на Организатора, всеки участник със
специални потребности е длъжен да уведоми Организатора предварително, за да може да му
бъде осигурено подходящо асистиране. Когато обучението се провежда в помещение, различно
от това на Организатора, дружеството, заявило обучението носи, пълна отговорност за
осигуряване подходящо асистиране на участници със специални потребности.
23. Не се допускат до участие в занятия участници с инфекциозни заболявания или други
заболявания, застрашаващи здравето на другите участници и преподавателя.
24. Не се допуска носенето на огнестрелни, хладни и всякакъв друг вид оръжия в помещенията, в
които се извършват обученията и консултациите.
25. Участниците са длъжни да присъстват на всички занятия и да участват активно в учебния процес
по начин, позволяващ ефективното участие и на останалите участници.
26. При нарушаване на правилата от т. 15, т. 16, т. 18 т. 19, т. 20, т. 23 и т. 24 ако обучението се
провежда в помещение на Организатора, Организаторът си запазва правото по своя преценка
да изиска от такъв участник да напусне помещението на Организатора. Участник, който откаже
да напусне сградата след като е помолен да напусне, ще бъде изведен от охраната. Ако
обучението се провежда в помещение, различно от това на Организатора, Организаторът има
право да прекрати обучението. И в двата случая Организаторът не дължи обезщетение и
възстановяване на заплатената сума за обучението/консултацията и си запазва правото да не
допуска съответния нарушител до бъдещи обучения/консултации.
27. Запазените обучения и консултации не се преотстъпват на трети лица.
III. Отлагане и неявяване
28. В случай че участник уведоми Организатора, че желае да се откаже от участие в заявено и
заплатено обучение не по-късно от 10 (десет) работни дни преди началната дата на обучението,
Организаторът задържа 50% (петдесет процента) от цената на заплатеното обучение и му
възстановява останалите 50% (петдесет процента) в разумен срок. В случай че участникът се
запише за същия вид обучение в рамките на 3 (три) месеца от датата на уведомлението за отказ
от участие, участникът доплаща възстановените 50% (петдесет процента) от цената. В случай че
участникът не се запише за същия вид обучение в рамките на срока по предходното изречение,
Организаторът удържа като неустойка задържаните 50% (петдесет процента) от цената на
заплатеното обучение.
29. В случай че участник уведоми Организатора, че желае да се откаже от участие в заявено и
заплатено обучение по-късно от 10 (десет) работни дни преди началната му дата или не се яви
на заявено и заплатено обучение, Организаторът задържа цялата цена като неустойка и не я
възстановява на участника.
30. В случай че участник уведоми Организатора, че желае да се откаже от участие в заявена и
заплатена консултация не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на консултацията,
Организаторът му възстановява заплатената сума в разумен срок. В случай че участник уведоми
Организатора, че желае да се откаже от участие в заявена и заплатена консултация по-късно от
2 (два) работни дни преди датата на консултацията или не се яви на заявена и заплатена
консултация, Организаторът задържа цялата цена като неустойка и не я възстановява на
участника.
31. В случай че участник не бъде допуснат до участие в занятия на осн. т. 23 от тези Общи условия,
след отпадане на основанието за недопускане, участникът може се запише за същия вид
обучение/консултация в рамките на 3 (три) месеца от началната дата на
обучението/консултацията, до която не е бил допуснат. В случай че участникът продължава да
бъде обективно възпрепятстван да проведе обучението/консултацията след изтичане на срока
по предходното изречение, Организаторът му възстановява заплатената цена в разумен срок.
32. В случай че Организаторът промени датите или часа на провеждане на обучение/консултация,
участниците имат право получат в разумен срок обратно целия размер на заплатената от тях
сума за обучението или да се запишат на следващо обучение от същия вид без доплащане.
IV. Завършване на обучението
33. Постигането на желаните положителни резултати и промени е отговорност на самите участници.
Организаторът не носи отговорност за това как участниците използват преподадените методи.
34. На всеки участник, които е преминал тест с положителна оценка в края на обучението, се издава
и се връчва лично удостоверение.
35. Всяко удостоверение съдържа трите имена на участника, данни за темите на обучението, дата
на провеждане на обучението и регистрационен номер, заведен в Учебния център на
Организатора. Трите имена на участниците са тези, които са били заявени в заявката за участие
в обучението. Организаторът не носи отговорност за грешно изписване на имената на участник,
когато грешката се дължи на неправилно изписано име от самия участник в заявката за участие
в обучението.
36. Организаторът си запазва правото да не допусне до тест участник, който демонстрира
незадоволително усвояване на материала или не е присъствал на всички учебни занятия или
нарушава вътрешния ред.
37. Организаторът не възстановява заплатената сума на участниците, които не са се явили на, не са
били допуснати до или не са преминали с положителна оценка тест в края на обучението.
Всеки участник, които не се е явил на или не е преминал с положителна оценка тест в края на
обучението, може да се яви на повторен тест срещу допълнително заплащане, определено от
Организатора.
V. Интелектуална собственост
39. Организаторът остава собственик на цялата интелектуална собственост върху всички и всякакви
помагала, слайдове, мултимедия и други учебно-демонстрационни материали, предоставени
на участниците в рамките на обучението/консултацията, както и на техните физически носители.
40. В случай че обучението/консултацията включва видео и аудио записи в допълнение към
изнесения материал, след края на обучението/консултацията Организаторът предоставя
записите на участниците на посочената от тях електронна поща, ако самите участници са
заявили предварително в писмен вид желанието си да ги получат и да не се изтриват след
обучението.
41. Никакви материали не се раздават преди, по време или след обучението/консултацията, освен
ако техни копия не са включени в тетрадка за водене на записки или в изпращани от
Организатора след обучението PDF-документи.
42. Заснемането и аудио и видео записването на обученията/консултациите са строго забранени.
При нарушаване на забраната по предходното изречение, ако обучението/консултацията се
провежда в помещение на Организатора, участникът ще бъде изведен от сградата от охраната.
Ако обучението/консултацията се провежда в помещение, различно от това на Организатора,
Организаторът има право да прекрати обучението/консултацията. И в двата случая
Организаторът не дължи обезщетение и възстановяване на заплатената сума и си запазва
правото да не допуска съответния нарушител до бъдещи обучения/консултации.
B. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ, ЗАЯВЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВА
(КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ)
В допълнение към условията, приложими за всички обучения и консултации (раздел А от
тези Общи условия), за затворени обучения, заявени от дружества (корпоративни обучения)
се прилагат и следните условия:
43. Когато обучението се провежда на територията на дружеството, заявило обучението или в друг
обект, различен от офиса на Организатора, дружеството-заявител, е длъжно да осигури
подходящо оборудване за презентиране и помещение за провеждане на необезпокояван и
комфортен учебен процес. В случай че дружеството-заявител желае да делегира на
Организатора осигуряването на помещение и оборудване, дружеството-заявител заплаща
предварително съответните разходи за това, съобразно офертата на Организатора.
44. Корпоративни обучения се провеждат в групи, ненадвишаващи 30 (тридесет) души за
семинарни занятия и 8 (осем) души за активни тренировъчни занятия. Когато групата
надвишава максималния брой участници по предходното изречение, Организаторът си запазва
правото да отстрани по своя преценка от учебни занятия участници. В случай че отстранените
участници откажат да напуснат помещението ако обучението се провежда в помещение на
Организатора, отстранените участници ще бъдат изведени от сградата от охраната. Ако
обучението се провежда на територията на дружеството, заявило обучението или в обект,
различен от офиса на Организатора, Организаторът има правото да прекрати обучението. И в
двата случая Организаторът не дължи обезщетение и възстановяване на заплатената сума за
обучението.
45. Дружеството-заявител, е длъжно да осигури облекчен пропускателен режим и свободно място
за паркиране на автомобил на представителите на Организатора, ако обучението се провежда
на територията на дружеството, заявило обучението или в друг обект, различен от офиса на
Организатора.
46. Всички участници са равни и не се допуска упражняване на вътрешнофирмената йерархия.
Организаторът не се явява арбитър на вътрешнофирмени спорове и конфликти, освен в
случаите, в които е конкретно и недвусмислено ангажиран от дружеството-заявител с такава цел
и са изпълнени и предоставени изисканите от Организатора условия и информация, за да се
изпълни тази роля.
47. Дружество, заявило корпоративно обучение, е длъжно да определи лице за контакт с
Организатора не по-късно от 20 (двадесет) работни дни от началната дата на провеждане на
обучението. В случай че лицето за контакт не оказва необходимото съдействие на Организатора,
дружеството-заявител е длъжно да замени лицето за контакт с друго не по-късно от 2 (два)
работни дни след получаване на искане за това от Организатора.
48. Лицето за контакт е длъжно да съдейства на Организатора по всички координационни,
организационни и технически въпроси, свързани с планирането, подготовката и провеждането
на обучението.
49. Лицето за контакт е длъжно да предостави на Организатора не по-късно от 10 (десет) работни
дни преди началната дата на обучението информация за помещението, в което ще се проведе
обучението, когато обучението не се провежда в офиса на Организатора, и списък на
участниците, съдържащ три имена, длъжност и звеното в системата на дружеството, в което
работи всеки участник.
50. Лицето за контакт е длъжно да предостави на Организатора всяка друга информация,
предвидена в офертата на Организатора или поискана в процеса на подготовка и провеждане
на обучението, което е необходима на Организатора за подготовката и провеждането на
обучението.
51. Лицето за контакт е длъжно да информира предварително всички участници, когато обучение
ще бъде записвано или заснемано. Преди провеждане на обучението лицето за контакт е
длъжно да предостави на Организатора бланки с писменото съгласие на всеки участник да бъде
записван и заснеман. Организаторът изтрива всички записи в присъствието на участниците в
края на всяко обучение. Организаторът може да съхранява и/или разпространява записи само
след предварителна уговорка с участниците и дружеството-заявител.
52. Дружеството, заявило обучение, носи пълна отговорност да предостави копие от тези Общи
условия на всеки участник преди провеждане на обучението. Дружеството-заявител декларира
и потвърждава чрез заплащането на обучението, че всички участници са информирани и са
съгласни да спазват правилата за вътрешния ред при провеждането на обученията.
53. Обучението се открива от висш ръководител служител на дружеството-заявител, който обявява
целите на обучението и представя преподавателя и Организатора пред всички участници в
обучението.
Участници в обучението могат да бъдат ангажирани по служебни задължения само в обявените
почивки. Организаторът не е длъжен да изчаква участници, които след изтичане на обявените
почивки, не са заели местата си в помещението, в което се провежда обучението.
55. Организаторът не дължи обезщетение и възстановяване на заплатената сума за обучението на
участници, които не са завършили успешно обучение поради служебни ангажименти, които са
ги възпрепятствали от това да вземат активно и пълноценно участие в обучението и/или да
присъстват на всички учебни занятия.
56. Дружеството, заявило обучението, носи отговорност за присъствието, ефективното включване
на участниците в учебния процес и спазването на правилата за вътрешния ред при
провеждането на обученията. В случай че участник не спазва правилата за вътрешния ред при
провеждането на обученията, ако обучението се провежда в помещение на Организатора,
участникът получава първо предупреждение, при втори случай на нарушаване ще бъде изведен
от сградата от охраната. Ако обучението се провежда на територията на дружеството, заявило
обучението или в обект, различен от офиса на Организатора, Организаторът има правото да
прекрати обучението. И в двата случая Организаторът не дължи обезщетение и възстановяване
на заплатената сума за обучението. При предплатени обучения и пакети Организаторът си
запазва правото да не допуска съответния нарушител на бъдещи обучения.
57. Дружеството-заявител носи пълна и неограничена договорна и извъндоговорна отговорност за
всички и всякакви имуществени и неимуществени вреди, включително пропуснати ползи,
понесени от Организатора в резултат от действия или бездействия на служители на
дружеството-заявител.
58. Дружеството, заявило обучението е длъжно да уведоми писмено Организатора до 5 (пет)
работни дни след приключване на обучението за своите впечатления и оценки от обучението.
Уведомлението се извършва посредством официална референция за удовлетворение или
неудовлетворение от проведеното обучение. Организаторът си запазва правото да не допусне
до тест или да не връчи удостоверение на участници в обучение, за което дружеството-заявител
не попълва и/или не предава на Организатора официална референция.
59. В случай че дружеството-заявител не изпълни което и да е от задълженията си, произтичащи от
т. 43, т. 45, т. 47 и т. 53, Организаторът има право да не проведе обучението. Организаторът не
дължи обезщетение и възстановяване на заплатената сума за обучението.
C. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ С
ПСИХОЛОГ
В допълнение към условията, приложими за всички обучения и консултации (раздел А от тези
Общи условия), за индивидуални консултации и консултации с психолог се прилагат и следните
условия:
60. Участникът декларира, че е наясно и разбира, че индивидуалните консултации с психолог,
предоставяни от Организатора, са изключително в сферата на трудовата и организационна
психология, клиничната психология и личностното развитие. Организаторът не предоставя
психиатрични услуги и не изписва медикаменти.
61. Услугите са изцяло консултативни по своя характер и същност и Организаторът и неговите
служители не носят отговорност и не поемат ангажимент за постигане на определени резултати
от участника. Участникът приема и декларира, че е наясно, че постигането на положителни
резултати зависи от личната ангажираност, възможностите и желанието на участника да
прилага наученото в процеса на консултациите. Участникът приема и декларира, че е наясно,
че Организаторът и неговите служители не дават съвети и не взимат решения от името на
участника като психологическата консултация цели да единствено да предостави методи и
насоки, посредством които участникът сам да достигне до отговори и решения на въпросите,
предмет на консултациите.
62. При консултации на непълнолетни лица, родителят или настойникът декларира че е наясно, че
Организаторът и неговите служители не дават съвети и не взимат решения от името на
непълнолетното лице като психологическата консултация не цели да превъзпита
непълнолетното лице, а единствено да му предостави методи и насоки, посредством които
само да достигне до отговори и решения на въпросите, предмет на консултациите. Родителят
или настойникът е длъжен да не пречи на процеса, да приема препоръки от психолога и да
участва активно в процеса, когато това се изисква от психолога.
63. Организаторът и неговите служители не извършват медиаторска и арбитърска дейност по
разрешаването на семейни спорове и не взимат страна по време на групови, семейни и
консултации за двойки.
64. Организаторът и неговите служители не носят отговорност за разрешаването на конфликти
между участници и/или между участници и трети лица.
65. Организаторът и неговите служители не изготвят становища и експертизи, които да бъдат
използвани в съдебен процес или да бъдат представяни като форма на доказателство пред
държавни и частни институции.
66. Служители на Организатора не извършват консултации на живо извън помещенията на
Организатора. Консултациите се провеждат в помещение на Организатора или онлайн по
преценката на консултанта в зависимост от неговия график.
67. Провеждането на онлайн консултации се осъществява посредством подходящо приложение за
комуникация по избор на Организатора. Участникът носи отговорност за осигуряването на
стабилна интернет връзка, позволяваща провеждането на консултацията. В случай че участник
не изпълни задължението си по предходното изречение, Организаторът има правата по т. 76.
68. Консултации с непълнолетен се провеждат след представяне на писмено съгласие от родител
или настойник.
69. Предплатените консултации не могат да се преотстъпват на трети лица.
70. Стандартната продължителност на консултациите е 60 (шестдесет) минути.
71. Всички консултации с психолог, съставляващи част от пакет към обучение, се провеждат само и
единствено в контекста и в рамките на обучението, от което са част.
72. Организаторът и неговите служители спазват политика на строга конфиденциалност и се
задължават да не разкриват пред трети лица споделените от участника чувства, емоции и
информация, които се пазят и анализират единствено и само от личния консултант на участника.
73. Когато Организаторът е ангажиран от дружество за извършване на анализ и консултации с
негови служители, Организаторът при никакви обстоятелства не предоставя на дружеството
информация във връзка с консултациите със служителите без тяхното информирано писмено
съгласие.
Участникът е длъжен да информира консултанта навременно, но не по-късно от 2 (два) дни
преди датата на консултацията, когато по уважителни причини не може да присъства на
консултация. В такъв случай участникът и консултантът уговарят нова дата, на която да бъде
проведена консултацията, която следва задължително да бъде в рамките на 30 (тридесет) дни
от датата, на която е следвало да се проведе отложената консултация. В случай че участникът не
оказва съдействие за избор на нова дата, Организаторът има право да не проведе отложената
консултация. Организаторът не дължи обезщетение и възстановяване на заплатената сума за
консултацията.
75. При закъснение от страна на клиента за консултация, за което има уважителна причина,
времето може да бъде наваксано в ден, предварително съгласуван с консултанта, който ден
следва задължително да бъде в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която се е провела
консултацията. В случай че участникът не оказва съдействие за избор на нова дата,
Организаторът има право да не проведе остатъка от консултация. Организаторът не дължи
обезщетение и възстановяване на заплатената сума за консултацията.
76. В случаи че участник не се яви на консултация в уговорения ден и час без предварително
предупреждение и уважителна причина, консултацията се счита за проведена и Организаторът
не дължи обезщетение и възстановяване на заплатената сума за непроведената по вина на
участника консултация.
77. Организаторът и участникът могат да договорят допълнителни промоционални пакети
подлежащи на индивидуална оферта, към която също се прилагат настоящите Общи условия.
78. Всички консултации, част от предплатени промоционални пакети, трябва да бъдат проведени в
рамките на максимум 2 (два) месеца от датата на заплащане на консултациите. Организаторът
може да откаже провеждането на консултации, извън сроковете по тази точка като не дължи
обезщетение и възстановяване на заплатената сума за непроведените по вина на участника
консултации.
79. Консултациите се провеждат директно (на живо, онлайн с видео/аудио връзка) и писмено (по
електронна поща), като за директните консултации предварително се запазва дата и час с
избрания консултант.
80. Участникът е длъжен да проявява уважение и да спазва добър тон в комуникацията си с
консултанта. В случай че участникът не изпълни задължението си по предходното изречение,
Организаторът има право да не проведе или прекрати консултацията. Организаторът не дължи
обезщетение и възстановяване на заплатената сума за консултацията.
81. Участникът е длъжен да се придържа към изцяло професионални отношения с консултанта, да
уважава личния живот и да не го ангажира извън уговореното време за срещи и консултации. В
случай че участникът не изпълни задължението си по предходното изречение, Организаторът
има право да не проведе или прекрати консултацията. Организаторът не дължи обезщетение и
възстановяване на заплатената сума за консултацията.
82. По време на индивидуални консултации, участникът не може да бъде придружаван от трети
лица или да записва сесиите без предварителното съгласие на консултанта. В случай че
участникът не изпълни задължението си по предходното изречение, Организаторът има право
да не проведе или прекрати консултацията. Организаторът не дължи обезщетение и
възстановяване на заплатената сума за консултацията.
При съмнение за наличие на проблем изискващ психиатрично лечение, участникът ще бъде
насочен към квалифициран външен специалист, който не свързан с дейността на Организатора.
Организаторът си запазва правото да анулира всички бъдещи предплатени консултации и
ангажименти в случай, че прецени, че разрешаването на подобен проблем не е в неговите
компетенции. Сумата за всички предплатени срещи, ще бъде възстановена на участника в
разумен срок.
84. Организаторът има право едностранно да анулира предварително запазени консултации,
когато има основания за това. Организаторът възстановява на участника в разумен срок
заплатената за анулираните консултации цена.
B. Отказ от отговорност
Този Уебсайт предоставя материали и информация от общ характер. Това съдържание е предназначено
само за информационни цели. Уебсайтът може да съдържа информация, която засяга потенциални
или реални правни проблеми и такива засягащи психологическото здраве проблеми. Информацията
в него не е заместител на квалифициран правен съветник, психолог или психиатър. Не трябва да разчитате
на този Уебсайт за правен съвет или като консултация с психолог. По никакъв начин, собствениците и сътрудниците
на този Уебсайт не носят отговорност за решения и действия, които са взети или не на основание на
съдържащата се в Уебсайта информация или в вследствие на ползване на приложенията и образователните
модули включени в Уебсайта. Това включва, но не се ограничава само до правни или технологични причини.
Решенията, които вземате, основани на съдържанието на Уебсайта и образователните модули и курсове,
са на ваша отговорност. Ако вземете решение да предприемете или не дадено действие, то трябва да
се обърнете към лицензиран адвокат, лекар или психолог със съответната компетентност.