ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА naukazahorata.com

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от Терапорт ЕООД образователни, информационни услуги и ресурси посредством уебсайта naukazahorata.com („Общите условия”) и урежда отношенията между Терапорт ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през посоченият уебсайт, услуги и ресурси.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЕФИНИРАНЕ При прилагането, тълкуването и разбирането и на Общите условия в настоящия документ, използваната терминология и използвани изрази ще имат следното значение:

1. „Уебсайтът на Терапорт ЕООД” е уебсайтът naukazahorata.com (https://www.naukazahorata.com), собственост изключително на на Терапорт ЕООД, посредством които на Потребителите се предоставят информационни ресурси и услуги, описани в Общите условия. 

2. „Терапорт” ЕООД (наричано по-долу Терапорт) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 204839261, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Сусанин” № 45Б, и с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Иван Сусанин“ 45Б,   предоставящо посредством администрираният от него уебсайт информационните услуги и ресурси, предмет на настоящия договор.

3. „Потребители“ са лицата, ползватели чрез Уебсайта на образователни и информационни ресурси и услуги.

4. „Злоумишлени действия” са бездействия или умишлени действия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или свързани мрежи, изпращане на нежелан SPAM, насилствено получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли без предварително разрешение, претоварване на мрежовите каналите (Flood атаки), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като корпоративен саботаж или шпионаж, използване на несъвършенства и слабости в системната структура на Уебсайта с цел незаконно добиване на информация или лично облагодетелстване (Hacking), повреждане или разрушаване на системи , съдържание, или информационни масиви (Crack), вграждане и изпращане на зловреден програмен (Trojan) код или предизвикване инсталация на софтуерен код за отдалечен контрол или компютърни вируси, възпрепятстване нормалното функциониране и достъп до Уебсайта на останалите потребители на Интернет, извършване на всякакви действия, които могат да се считат за административно нарушение или криминална дейност по българското законодателство или по друго приложимо право

5. „Потребителско съдържание” е всичко разположено на сайта на Терапорт като материали, в това число – изображения, текстово съдържание, аудио и видео записи, всякакви файлове и препратки чрез линк към Интернет страница или всякакъв друг материал, който Потребителят разполага на уебсайта и/или Сървъра на Терапорт, включително, но не само, чрез публикуване на мнения и коментари свързани с информационни и образователни ресурси, решаване на тестове и попълване на анкетни карти, съдържащи се на уебсайта и/или съдържание в потребителския си профил, като те да бъдат на разположение чрез съответния Уебсайт за всички други Потребители и администратори на уебсайта.

6. „Уебсайт” е конктерно място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо програми, текст, звук, изображения, видео материали, електронни препратки, файлове или всякакви други материали и ресурси в електронен вариант.

7. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора при форсмажорни обстоятелства, което прави предоставянето на услугите на практика неосъществимо .

8. „Интернет страница” може да е съставна или обособена и е незаменима част от Уебсайта 

9. .„Сървър” е система от самостоятелно устройство или свързани устройства, на които или на някое от които е инсталиран системен софтуер за осъществяване на задачи във връзка с обработка, съхраняване, предаване или приемане на информация

10. „Електронна препратка” е обособен връзка, която е разположена в рамките на конкретна Интернет страница, която дава възможност за автоматизирано препращане към друг информационен ресурс , Интернет страница или обект чрез стандартизирани онлайн протоколи.

11.„Информационна система” е система от свързани устройства или самостоятелно устройство, което или някое от които е предназначено да изпраща, съхранява или получава електронни файлове, информация и текстови документи.

12. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или електронен ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им на глобално ниво в Интернет мрежата.

13. „Информационна система” е система от свързани устройства или самостоятелно устройство, което или някое от които е предназначено да изпраща, съхранява или получава електронни файлове, информация и текстови документи.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Терапорт чрез Уебсайта предоставя на Потребителя за лично ползване набор от информационни ресурси и специално разработени услуги, определени като предоставяни свободно или предназначени за покупка на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”), при дословно спазване от страна на последния на заложените в тези Общи условия нормативни изисквания, които включват:

1.Достъп до информационни ресурси, включително аудио, графични, видео и текстови материали, новини, бази данни, снимки изображения, и др., публикувани в Уебсайта;

2. материали Услуги и функции свързани с намиране на информация, поместена в Уебсайта по зададени от Потребителя под формата на критерии, ключови думи и заглавия и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в световната Интернет мрежа;

3. Достъп до коментари и анкетни гласувания на другите Потребители относно съдържанието на Уебсайта, програмите и курсовете, включително свързани с специфични публикувани текстове, изображения, графични, аудио, видео, и други

4.Други услуги, които Терапорт създава, разработва, развива и обогатява,

1.2. Терапорт предоставя за лично ползване безвъзмездно на Потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп  до публично достъпна и публикувана информация и ресурси в Уебсайта, като:

1. Съдържание, графични, текстови, курсове, , аудио и видео материали и др., разработени и създадени от Терапорт, неговите партньори и/или трети лица;

2. Графични, текстови , аудио и видео материали и др., публикувани в Уебсайта от Потребители;

3 Услуги, свързани с намиране на информация, поместена в Уебсайта по зададени от Потребителя параметри под формата на ключови думи критерии, и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа.

4. Коментари на Потребители свързани със съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните графични, текстови, видео, аудио, и други ресурси, информация и материали;;

5. Всякакви други публикувани и неплатени ресурси, със свободен достъп за нерегистрирани Потребители.

1.3. Достъпа и използването на част от Услугите на Уебсайта и до някои от модулите и курсовете е допустимо само и единствено след предварителна регистрация и генериране на потребителски профил (Account) на Потребителя. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:

1.Възможност за публикуване на Уебсайта на коментари относно съдържанието, включително свързани с конкретни публикувани графични, текстови, видео , аудио, и други ресурси и материали ;

2 Записване и заявка за присъствие и участие на всякакви събития организирани от Терапорт;.;

3 Възможност за създаване на потребителски профил по предварително определените от Терапорт изисквания.

4.Други услуги, предоставяни на регистрирани Потребители чрез Уебсайта

5.Възможност за достъп и покупка на онлайн образователни програми и курсове;

6.Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не всключва предоставяне на достъп до компютърното оборудване и техника нужна за връзка и за трансфер на информационни ресурси между Потребителя и Интернет страницата, нужни за осигуряване на достъп до услугите и ресурсите на Уебсайта. Терапорт не носи отговорност за технически проблеми и/или нарушения, възпрепятстващи досъпа и изполването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника от Потребителя (софтуерен или хардуерен проблем, проблем с осъществяването на Интернет свързаност и др.).

7. Услугите, ресурсите и информацията на Терапорт се предоставят „във вида, в който са” и Терапорт не носи никаква отговорност за тяхната навременност, прекратяването на съществуването им на сайта, невъзможността да бъдат доставени поради форсмажорни обстоятелства или запазени лични настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати облаги и ползи, вследствие на използване на Услугите или на невъзможност за тяхното използване им поради профилактика, технически проблеми и др. Терапорт няма ангажимент да осигури удовлетворяването на специфични или конкретни нужди или изисквания на Потребителите.

8. Терапорт се старае да обновява, поддържа и предоставя своите услуги чрез съвременни и актуализирани информационни канали и способи с цел улесняването на потребителя и предоставянето на интуитивното опериране с архитектурата на Уебсайта.

9. Терапорт има право да осъществява промени и да подновява технологията, съдържанието, дизайна и визията на описаните ресурси и услуги по всяко време без да е необходимо предварително уведомяване на Потребителя и без да е нужно неговото съгласие


ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия се прилагат, за да уредят отношенията с Потребителите, които са извършили регистрация на Уебсайта на Терапорт („регистрираните Потребители”). Настоящите Общи условия се прилагат съгласно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на профилл в Уебсайта („нерегистрираните Потребители”), като техните права са рамкирани до ползване на Услугите, описани в т. 1.2.

2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят е осъществил връзка, ползвайки се от предоставените Услугите и модули. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от Терапорт на услуги, за които има отделни правила, както и за осъществяването на безплатни услуги. Взаимоотношенията между Терапорт и Потребителите по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните.

3. Текстът на настоящите Общи условия е със свободен достъп в Интернет на Интернет страница с адрес https://www.naukazahorata.com/?page_id=413 по начин, който е възможно неговото възпроизвеждане и съхраняване. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на описаните тук Общи условия, е разположена на Уебсайта. С всяко използване на информационните ресурси и на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, Потребителят извършва електронно заявление, с което удостоверява, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

4. За да може да се ползва от услугите по т. 1.3. на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация и/или извърши плащане за съответния курс и му бъдат генерирани специално потребителско име и парола за достъп от Терапорт.

5. Когато Потребителят регистрира своя профил, чрез отбелязване в полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия” в етап на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Потребителят извършва категорично електронно заявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги и е задължен да ги спазва дословно при използване на Услугите, разположени на Уебсайта. При регистрация на лице, което е непълнолетно, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице, което е на възраст под 14-години, заявлението за съгласяване с Общите условия се извършва от негов родител или настойник на същото.

6. Когато Потребителят заплати или закупи образователен курс услуга, модул от Терапорт, чрез обозначаване в полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия/I have read and agree to the website terms and conditions ” в етап на финализиране на поръчката, Потребителят извършва изрично електронно изявление, с което декларира, че приема настоящите Общи условия, че запознат с тях, съгласява се с тях и е задължен да ги спазва при ползване на Услугите, модулите и курсовете, които са налични на Уебсайта. При регистрация на лице , което е непълнолетно, същото заявява и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, декларирането за съгласие с Общите условия се осъществява от родител или настойник на същото.

7. С регистрирането си Потребителят получава достъп до съответните предлагани от Терапорт чрез Уебсайта Услуги. При дописване на заявлението за регистрация Потребителят, се задлъжава да предостави пълна и вярна информация и данни относно самоличността си и другите изискващи се от електронната форма на Терапорт данни, както и да ги обновява в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. Потребителят декларира, че информацията и данните, които предоставя в етапа на регистрация, са достоверни, изчерпателни и истинни и при тяхната промяна, ще ги обнови своевременно.

8. При непредоставяне на нужните за изчерпателно попълване на регистрационната форма данни за информация, Терапорт има право да не изпълни регистрацията.

9. Забранява се предоставяне на невярна информация, необновяване на настъпилите промени в описания по-горе срок и регистрацията под невярно име или под чуждо име (под чужда самоличност). Терапорт може да откаже регистрирането на профил или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Терапорт.

IV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Терапорт уведомява Потребителя за настъпилите промени чрез поместването им на Уебсайта. Терапорт предоставя на Потребителя срок от две седмици да се информира с измененията в Общите условия.

2. С оглед периодично обновяване и модификации на Услугите, тяхното актуализиране, усъвършенстване, и обогатява с нова информация, както и във връзка с възможни бъдещи законодателни промени, които имат отношение към тях, Общите условия могат да бъдат изменяни единствено от Терапорт. Тази промяна може да се изменя и при промяна на естеството, технологията и вида на предоставяните Услуги, както и при промяна в икономическия климат.

3. Настоящите Общи условия, както и бъдещи промени в Общите условия, служат и важат за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните Потребителите могат да заявят в срока по т. 2 чрез изпращане на съобщение до Терапорт, че не приемат и отхвърлят промените. В случай, че изявление за неприемане и отхвърляне на измененията не бъде получено от Терапорт, се счита, че Потребителят е съгласен и обвързан с тяхното изпънение. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не се съгласява с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Терапорт за използване на услугите, достъпни и предоставени чрез Уебсайта, при което Терапорт е упълномощен да прекрати регистрацията на съответния Потребител, да ограничи моментално достъпа на съответния Потребител до неговия потребителския профил, и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят еднолично се сдобива с нужното му за ползването на предоставяните от Терапорт услуги клиентско оборудване (компютърна техника и устройства и софтуер за достъп до интернет) и еднолично осигурява собствена връзка за достъп до Интернет.

2. Потребителят има право да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лична употреба и некомерсилна цел. Достъп до мултимедийно съдържание (видео и аудио записи/файлове) може да бъде осъществявано само чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от видео и аудио сигнали чрез Интернет от Уебсайта до крайно устройство на Потребителя, осигуряващо възможност на Потребителя само да гледа и слуша видео- аудио- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за записване и сваляне на копия на материалите за отложено гледане и/или за разпространение или прослушване без предварително разрешение от Терапорт..

3. Потребителят може да на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Терапорт за всеки отделен вид Услуга

4. Потребителят се съгласява да спазва условията, определени от Терапорт, във връзка с особеностите на Услугите свързани с типа на режима на предоставяне, както и във връзка с всяка друга линия на поведение, възприета от Терапорт и предназначена да защитава или оптимизира и подобрява надеждността и качеството на Услугите

5. Потребителят е длъжен да не копира, използва и разпространява публикувано на Уебсайта информация и съдържания за търговски и комерсиални цели.

6. Потребителят има право по всяко време по своя преценка да прекрати използването на предоставяните от Терапорт Услуги, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на съобщение на e-mail: [email protected] Договорът между страните се счита за автоматично преустановен от датата на прекратяване на регистрацията на Потребителя, като Терапорт прекратява достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите Потребител до Потребителското съдържание и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Потребителят също така може да изтрие собственоръчно цялата си информация и данни от Потребителски профил от контролният панел на съответният профил.

7. Регистрираният Потребител има право да разполага на Сървър на Терапорт Потребителска информация под формата на коментари към конкретни материали, разположени в част от Уебсайта,  като част от съдържанието, което въвежда в своя потребителския профил, или като част от информация, която въвежда, за да отговори на изискванията на определен вид тест или анкета при спазване условията на настоящите Общи условия.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЕРАПОРТ

1. Терапорт се задължава да полага необходимата грижа за осъществяване на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

2. В съгласие с изискванията на действащото българско законодателство Терапорт записва информационни ресурси и материали, разположени от Потребителя на Сървър на Терапорт, и има разрешение и право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е нужно за запазване правата, законните интереси и сигурността на Терапорт или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни институции по надлежен ред.

3. Терапорт няма задължението и обективната възможност да контролира способа, по който Потребителя използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Терапорт няма задължението да провежда наблюдение на съдържанието, съхранявано на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси обстоятелства и факти, посочващи осъществяването на неправомерна активност от страна на Потребители посредством ползването на Услугите.

4. Терапорт има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да ограничава или спира временно достъпа на Потребителя до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото несъответства на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

5. Терапорт има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, включително в потребителския профил, рекламни банери, Електронни препратки и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Терапорт или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, находящи се извън контрола на Терапорт.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на информацията на Уебсайта, включително дизайн, бази данни, текст, графики, рисунки, софтуерни програми, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са собственост на Терапорт и/или съответно указаното лице, предоставило правото на използване на Терапорт и преотстъпило за публикуване съответното съдържание, и не могат да бъдат употребявани в нарушение на действащото законодателство.

2. Всяко разпространение, ползване, промяна, публичен показ, възпроизвеждане, и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично разрешение на Терапорт и/или неговите партньори за съответния вид ползване. 

3. Правото на достъп на Потребителя до съдържанието и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се съхранява, използва, разпространява публично, адаптира, променя, записва, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се накърняват неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че възпроизвеждането или копирането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

4. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Потребителят се съгласява и предоставя на Терапорт правото да използва по своя преценка рекламни формати, графични изображения и други при оформянето на страниците от Уебсайта, на които се визуализира Потребителското съдържание.

5. С разполагането на всеки информационен ресурс, изображение, материал, или всяко друго съдържание на Уебсайта, Потребителят предоставя на Терапорт правото да го възпроизвежда, съхранява, записва, използва, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно ,законово, или друго правно основание, както и че разполагането на тази информация на страниците на Уебсайта и неговото използване в съгласие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

6. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да сигнализира за установено нарушаване на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителската информация, разположена в Уебсайта, той следва да изпрати уведомистелно съобщение на и-мейла или адреса към Терапорт. 
Терапорт по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

7. С решаването на тестове, разполагането на лично съдържание и попълването на анкети на Уебсайта на Терапорт, потребителя дава съгласието си и предоставя на Терапорт правото да ползва по своя преценка съдържанието и разположената потребителска информация за бъдещи проекти, включването му в разработката и съдържанието на нови продукти, програми, курсове.

8. Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез използването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. При възпроизвеждане или копиране на материали и ресурси извън от допустимото съобразно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Терапорт, Потребителят дължи на Терапорт неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Терапорт от правото да претендира за обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
Потребителят се задължава да обезщети Терапорт и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достъпно на трети лица или направил публично достояние чрез използване на предоставените от Терапорт Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

2. Вън от горното, Потребителят е длъжен да обезщети Терапорт, както и всяко трето лице, за нанесените вреди, които са претърпели във връзка с неправомерно ползване на Услугите от Потребителят или вследствие използване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил своята парола за достъп в нарушение на настоящите Общи условия.

3. Родителите, упражняващи родителски права, попечителите или настойниците на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Терапорт и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.

4. Терапорт се грижи да предлагането на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но е задълженн и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят нуждите на Потребителя или ще задоволят негови конкретни или специфични изисквания, нито че ще бъдат сигурни , навременни или непрекъснати.  С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негова отговорност и риск, а страните се съгласяват, че Терапорт не носи отговорност за евентуално причинени пропуснати ползи или вреди, настъпили вследствие ограничаването , спирането , променянето или прекратяването на Услугите, загубването, недостоверността, модифицирането, изтриването, неточността, или непълнотaта на материали или информация, записвани , използвани или станали достъпни чрез Уебсайта.

5. Задълженията на лицата по настоящия раздел Х продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя

6. Страните се съгласяват, че Терапорт не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Терапорт с цел проверка и профилактика на мрежи , връзки , оборудване и други, както и тестове, насочени към оптимизиране или подобряване на предоставяните Услуги. В тези случаи Терапорт предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, както и за влошеното качество на Услугите

7. Терапорт не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила и в предоставянето на услуги извън контрола на Терапорт, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет , проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на неазрешен достъп или посегателство на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на Терапорт.

8. Терапорт не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни и информация са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед използването на Услугите, предоставяни от Терапорт, независимо дали е дало или не съгласие за това.

9. Доколкото няма реалната възможност и задължението и не контролира Интернет ресурсите и страниците, станали достъпни чрез поставените в Уебсайта Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Терапорт не носи отговорност за законосъобразността , верността или противоправния характер на материалите, съдържанието или услугите намиращи се на тези Интернет страници и ресурси. Терапорт не носи отговорност за претърпени пропуснати ползи и вреди, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

10. Терапорт не носи отговорност за вреди, причинени на хардуера, софтуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни и информация, произтекли от ресурси или материали, заредени , търсени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

11. Терапорт не носи отговорност за качеството и наличността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на рекламни банери, електронни препратки и съобщения за предоставяне на услуги, продажба на стоки от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, предоставен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Терапорт, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за изпълнението, изменението, гарантирането, възникването и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

IХ. ПРАВА НА ТЕРАПОРТ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

1. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано на някой от Уебсайта Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Терапорт, Терапорт има правото по своя преценка и без предварително уведомление да прекрати достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на нареждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Терапорт има правото без предварително уведомление да прекрати достъпа до такова Потребителско съдържание или да изпълни други действия, съгласно полученото нареждане.

2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се допусне, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите би могло да представлява административно нарушение или престъпление, Терапорт има правото по свое усмотрение да сезира компетентните държавни органи, като им дава необходимата подкрепа и цялата нужна информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха спомогнали за разкриването на деятеля и разкриване на извършеното административно нарушение или престъпление.

3. В горните случаи Терапорт не носи отговорност за пропуснати ползи и нанесени загуби от Потребителя или трети лица, настъпили по причина променянето, спирането или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Освен в случаите, определени в настоящите Общи условия, договорът между страните се преустановява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) преустановяване на дейността на Терапорт или прекратяване на поддържането на Уебсайта. При прекратяване на поддържането само на някой или някои от Уебсайта, договорът остава сила по отношение на останалите;

б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;

в) други предвидени в закона случаи.

2. В случай на прекъсване на договора между страните на каквото и да е основание, Терапорт има право да спре без отлагане достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил и Услугите, да прекрати регистрацията му и да спре достъпа до или да премахне от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при съблюдаване и спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекъсване на договора Терапорт не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи от Потребител или трети лица, настъпили вследствие на ограничаването на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание от Сървърите на Терапорт, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени декларирания и съобщения се считат за регламентирано извършени, ако са извършени под формата на писмо с обратна разписка, натискане на виртуален бутон в Уебсайта, електронна поща и други подобни, доколкото заявлението е написано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
 Когато Терапорт е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 Сървърите на Терапорт. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

3. В случай, че Потребителя е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Терапорт, дори ако не е било получено.

4. Терапорт не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съответстващ с мястото на ползване на Услугите. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, изпълнение или прекратяване, недействителност, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ И ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Обученията описани на страница: https://naukazahorata.com/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8/ и нейните подстраници са присъствени обучения и не се предоставят чрез сайта naukazahorata.com
или платформата за онлайн обучения.

Формите разположени на тези страници са форми за кандидатстване и подбиране на участници. Попълването им няма силата на сключване на договор и не гарантира,
че заявката на кандидатстващия ще бъде одобрена. Тези обучения, са предмет на друг договор и други общи условия, които ще бъдат изпратени на одобрените кандидати в последваща комуникация.

XV. Отказ от отговорност

Този Уебсайт предоставя материали и информация от общ характер. Това съдържание е предназначено само за информационни цели. Уебсайтът може да съдържа информация, която засяга потенциални или реални правни проблеми и такива засягащи психологическото здраве проблеми. Информацията в него не е заместител на квалифициран правен съветник, психолог или психиатър. Не трябва да разчитате на този Уебсайт за правен съвет или като консултация с психолог. По никакъв начин, собствениците и сътрудниците на този Уебсайт не носят отговорност за решения и действия, които са взети или не на основание на съдържащата се в Уебсайта информация или в вследствие на ползване на приложенията и образователните модули включени в Уебсайта. Това включва, но не се ограничава само до правни или технологични причини. Решенията, които вземате, основани на съдържанието на Уебсайта и образователните модули и курсове, са на ваша отговорност. Ако вземете решение да предприемете или не дадено действие, то трябва да се обърнете към лицензиран адвокат, лекар или психолог със съответната компетентност.

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Терапорт ЕООД на 25.4.2018г.